Information

Här har vi samlat information av lite mer statisk karaktär som kan vara bra för dig som bor i området.

Våra barn

Tänk på att sänka hastigheten rejält när ni kör in i området. Våra barn cyklar och springer ibland utan att tänka sig för.

En olycka får inte inträffa! Bromsa till ordentligt redan vid sopstationen!

Generell information

Årsstämma har vi senast i juni månad varje år.

Är man intresserad av att vara med i styrelsen så kan man anmäla sitt intresse till någon i styrelsen. Det är ett bra sätt att påverka samt att det är ett mycket bra sätt att lära känna sina grannar i området bättre.

Städdag

Eftersom vi bor så tätt som vi gör, så bör man för allas trivsel hålla det rent och snyggt omkring sig och visa hänsyn till sina grannar.

Eftersom vi har gemensamma områden och byggnader som kräver underhåll och tillsyn så har vi en gemensam städdag på våren (runt andra helgen i maj) och en på hösten (runt andra helgen i oktober). Städdagarna brukar vara trevliga och börja omkring 10:00 med paus för korvgrillning och fika omkring 12:00.

Gräsklippning/Snöskottning samt tömning av soptunna i lekparken och hålla rent vid återvinningen

Under året så turas vi om att sköta våra gemensamma ytor med hjälp av ett veckoschema för gräsklippning respektive snöskottning (Se "Lista Gräsklippning och Snöskottning" ). Då vi är 54 hushåll så räknar den snabbtänkte ut att det är ungefär en vecka per år som man får ta hand om skottning/klippning. Har man tur så får man en vecka där inte så mycket arbete behöver göras. Vi försöker i möjligaste mån få schemat att rotera så inte samma personer ska få exakt samma vecka år efter år. Det finns även en pärm som går runt och finns hos den som har ”sin” vecka just nu så man behöver inte hålla reda på detta utan det är upp till den som har pärmen att lämna den till nästa person på listan som också finns i pärmen. 

PS. Glöm inte tömma soptunnan i lekparken när det är din vecka samt hålla lite extra koll vid vår återvinningsstation DS.

Nycklar

Utöver nycklarna till det egna huset så skall varje fastighet ha utkvitterat ytterligare två nycklar från styrelsen. Dessa går till sopstationen, det gemensamma förrådet i sophuset (det är där den gemensamma gräsklipparen finns) och till teknikhusen. Där kan man tex läsa av sin elmätare. Är du nyinflyttad och inte fått dessa nycklar av säljaren bör du kontakta honom för att få dessa.

Sopor

Vi har gemensam sophämtning i området. Sopor slänger ni i sopfållan på vänster sida på väg ut ur området på Vattenhjulsvägen. Det finns fyra alternativ för hantering av avfall:

Bruna kärl i sopfållan

Här slängs komposterbart avfall. För ytterligare information se Härryda Kommuns information. I kort är det matavfall i bruna papperspåsar som man kan hämta gratis på ICA. Även om det är grisigt och ni burit dit påsen i en plastpåse så får inte nämnda plastpåse slängas i detta kärl.

Återvinningskärlen

I våra övriga återvinningskärl så kan du slänga 

Allt annat, så som batterier och gamla bildäck (jo det är sant, vi ser sådant rätt ofta), hör hemma på kommunens övriga återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

Återvinningsstationer

Här slängs, utöver det som vi själva har ordnat, även de berömda batterierna. Det finns ett flertal sådana stationer runt om i kommunen. Dessutom kan man slänga batterier, lampor och ljusrör nere på ICA. För ytterligare information se kommunens hemsida om återvinningsstationer.

Återvinningscentraler

Här slängs allt skrymmande avfall så som större kartonger, elektronik, trädgårdsavfall, rivningsmaterial, gamla möbler osv...

Närmaste i kommunen är Bråta återvinningscentral. 

Gröna kärl i sopfållan

Här slängs resterande hushållsavfall. Notera dock att trots kärlens storlek så får inte trädgårdsavfall samt annat bråte så som skrymmande kartonger m.m. slängas här utan skall köras till återvinningscentralerna runt om i kommunen. Vi debiteras kollektivt för den vikt som slängs i de bruna och gröna sopkärlen.

Parkering

För allas säkerhet så råder parkeringsförbud på gatan. Det är många barn som springer över gatan och kan skymmas bakom parkerade bilar. Räddningstjänsten har dessutom påpekat att de måste kunna komma fram med utryckningsfordon.

Använd besöksparkeringen då ni har gäster. Observera att besöksparkeringen inte är till för långtidsuppställning av bilar, husvagnar, släp eller liknande.

Varje hushåll har ett eget parkeringskort. Parkeringskortet ska placeras innanför vindrutan om ni eller era gäster ska parkera på besöksparkeringen i mer än 24 timmar.

Gemensamma anläggningar

Det finns diverse gemensamma anläggningar. Till dessa hör bla:

* Sophuset med förråd och teknikhus för fiber. (höger sida då man kör in i området)

* 3 st teknik-skåp med bla. el- och vatten-mätare

* Lekplats

* Gräsytor/Buskar/Grusgångar (Gräsklippare finns i gemensamt förråd och får användas endast för klippning av gemensamma ytor)

* Gästparkering (bakom sophuset)

* Belysning

Utöver detta så finns några gemensamma ytor som inte delas av alla:

* Vattenrännevägen (privat väg)

* Plank på Linbanevägen

En liten lathund för olika beteckningar på våra gemensamhetsanläggningar är;

GA:5 - Alla (Parkering/Sopfållor/Förråd/Gräsytor/Lekplats/Gatubelysning)

GA:6 - Norra + Östra (Detta är de hus som ligger längs med Vattenrännevägen som är privat väg)

GA:34 - Västra (Lokalt Teknikrum + Plank Linbanevägen/Gränden)

GA:35 - Östra (Lokalt Teknikrum)

GA:44 - Norra (Lokalt Teknikrim)


Salmered S:9 - Servitut för tillträde till Vattenhjulsvägen 17 för underhåll av gemensamt plank.


Östra, Västra och Norra syftar på de gamla hyresgästföreningarna Östra, Västra och Norra Bäck.

Vilka fastigheter som tillhör vilka GA har kassören en förteckning över.


Samfällighetsavgiften

Samfällighetsavgiften betalas månadsvis och består till största delen av följande delar:

För detaljer om betalningsmöjligheter se fliken Samfällighetsavgiften

Vattenavräkning

I samfällighetsavgiften ingår en schablon-avgift för vatten/avlopp. Den är satt till 220 SEK/mån. En gång per år i slutet på året görs en avstämning och på första inbetalning för kommande år så görs en rättelse. Detta kan då innebära att man får ett lite större belopp att betala om man haft en högre vattenförbrukning eller att man får ett lägre belopp än vanligt om man haft en låg vattenförbrukning. För frågor eller hjälp med uträkningar vid utflytt kontakta styrelsen.

Lekplatsen

Lekplatsen är vårt gemensamma ansvar och vi städar och klipper häckar här två gånger per år. Däremellan är det vårt gemensamma ansvar att, då vi låter våra barn leka på lekplatsen, se över dess säkerhet och trevnad. Detta avser bland annat att vi tar med oss och slänger trasiga leksaker och/eller andra opassande saker vi kan tänkas hitta på lekplatsen. Med detta sagt är det välkommet att hela och fungerande leksaker som man inte längre behöver lämnas som allmän egendom för våra barn att leka med på lekplatsen. Vi hjälps åt att plocka bort trasiga leksaker så att inte våra barn skadar sig.

Tips och idéer

Om ni har tips och idéer om information som är av vikt för boende i området är ni välkomna att kontakta styrelsen för att dela med er av dessa tips och idéer.